نمایه نویسندگان

ا

 • ازغ، هدیه تحلیل نقّادانه‌ی سرفصل‌ دروس کارورزی گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان از منظر اهداف و راهبردهای یادگیری [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 85-110]
 • اعزازی، مهری تحلیل روایی گزارشات کارورزی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان با تاکید براثرات برنامه درسی پنهان در آن [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 11-32]
 • امامعلی پور، شهین شناسایی آسیب های برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 7-33]
 • امیر اصلانی ثابتی، ندا ارایه‌ی مدل مفهومی معلم در رویکرد پژوهش محور درآموزش علوم تجربی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 159-175]

ب

 • بابایی، مظهر تحلیل نقّادانه‌ی سرفصل‌ دروس کارورزی گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان از منظر اهداف و راهبردهای یادگیری [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 85-110]
 • باقری کاهکش، سولماز چگونه توانستم با روش قصه گویی و نمایش خلاق به رشد و شکوفایی خلاقیت انشای دانش آموزانم کمک کنم؟ [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 143-164]
 • بهفر، زهرا پروفایل نقش دانشجومعلمان بانو در جهت ارتقای سلامت روان در دوران شیوع پاندمی کووید 19 [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 53-84]

ت

 • تقوایی یزدی، مریم تأثیر رهبری فضیلت‌گرا بر خودتوسعه‌ای معلمان با میانجیگری یادگیری سازمانی معلمان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 119-144]
 • تقی زاده، هدایت الله آماده سازی معلمان و پیشرفت حرفه‌ای آنان در مراکز تربیت معلم با توجه به چالش‌های آینده [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 33-64]
 • توکلی، روح اله طراحی و تبیین نقش معلم در ایجاد انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز( یک پژوهش کیفی به روش روایت‌پژوهی) [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 32-52]
 • توکلی، عبداله طراحی و تبیین نقش معلم در ایجاد انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز( یک پژوهش کیفی به روش روایت‌پژوهی) [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 32-52]
 • توکلی، یاسین طراحی و تبیین نقش معلم در ایجاد انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز( یک پژوهش کیفی به روش روایت‌پژوهی) [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 32-52]

ج

 • جعفریان یسار، حمید توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای دانشجو معلمان با تأکید بر کارورزی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 54-76]
 • جعفریان یسار، فرزانه توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای دانشجو معلمان با تأکید بر کارورزی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 54-76]

خ

 • خدادوست، محمدرضا بررسی کارورزی معلمان درکشور آذربایجان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 77-90]
 • خدادوست، محمدرضا جستاری در کارورزی: آسیب‌شناسی از دیدگاه دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 119-133]
 • خدادوست، محمدرضا تعاملات عاطفی در کارورزی مجازی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 65-92]
 • خدیوی، اسداله بررسی وضعیت کارورزی در تربیت‌معلم تاجیکستان (مطالعه موردی: دانشگاه آموزگاری صدرالدین) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 35-54]
 • خدیوی، اسداله ارایه‌ی مدل مفهومی معلم در رویکرد پژوهش محور درآموزش علوم تجربی [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 159-175]
 • خروشی، پوران رویکرد سازنده گرایی و برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 9-30]

د

 • دهقان نژاد، میر حسین ارزیابی کیفیت اجرای کارورزی جدید ازنظر دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان فارس [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 145-168]

ر

 • رحمانی، هما بررسی وضعیت کارورزی در تربیت‌معلم تاجیکستان (مطالعه موردی: دانشگاه آموزگاری صدرالدین) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 35-54]
 • رحمانی، هما طراحی و تبیین نقش معلم در ایجاد انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموز( یک پژوهش کیفی به روش روایت‌پژوهی) [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 32-52]
 • رحیمی، مهدیه اقدام پژوهی درباره مدیریت کلاس درس قبل و پس از کرونا [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 99-118]
 • رستمی ینگجه، مهرداد ‍‍تحلیل مفهومی تربیت‌معلم فکور با نقدها و چالش‌های آن در دانشگاه فرهنگیان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 91-118]
 • رضایی، صادق نیازسنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی منطقة 2 تهران [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 111-136]
 • رضایی، علی محمد ارزیابی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی ازنظر میزان توجه به مؤلفه‌های مهارت‌های زندگی بر اساس تکنیک آنتروپی‌شانون [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 69-84]
 • رفیعیان، رقیه بررسی تاثیر برگزاری جلسات یادگیری سیار بر اساس الگوی طراحی آموزشی گانیه در دوره های کارورزی بر میزان خود تنظیمی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان در شهرستان تبریز [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 137-158]

س

 • سعیدیان، نرگس رابطه بین هوش عاطفی و ارتباط گریزی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحیه 2 شهر اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 123-142]
 • سیدکلان، سیدمحمد ‍‍تحلیل مفهومی تربیت‌معلم فکور با نقدها و چالش‌های آن در دانشگاه فرهنگیان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 91-118]

ص

 • صحبت لو، علی واکاوی نقش و جایگاه درس کارورزی در اسناد بالادستی دانشگاه فرهنگیان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 53-68]
 • صفاریه، محدثه ارزیابی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی ازنظر میزان توجه به مؤلفه‌های مهارت‌های زندگی بر اساس تکنیک آنتروپی‌شانون [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 69-84]

ع

 • عابدی تراب، رضا چگونه توانستم با روش قصه گویی و نمایش خلاق به رشد و شکوفایی خلاقیت انشای دانش آموزانم کمک کنم؟ [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 143-164]
 • عارف نژآد، سعید شناسایی آسیب های برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 7-33]
 • عظیمی، محمد بررسی محتوا و نحوه یادگیری درس کارورزی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 85-98]
 • علیدادی، علیرضا ارزیابی کیفیت اجرای کارورزی جدید ازنظر دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان فارس [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 145-168]

ف

 • فرخ نیا، نسترن تعاملات عاطفی در کارورزی مجازی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 65-92]
 • فرقانی، عزت رابطه بین هوش عاطفی و ارتباط گریزی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه ناحیه 2 شهر اصفهان [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 123-142]

ک

 • کشت ورز کنداری، احسان ارزیابی کیفیت اجرای کارورزی جدید ازنظر دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان فارس [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 145-168]
 • کندری، آوا پروفایل نقش دانشجومعلمان بانو در جهت ارتقای سلامت روان در دوران شیوع پاندمی کووید 19 [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 53-84]

م

 • محمدزاده بنی طرفی، مهدی درآمدی به عناصر برنامه درسی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان کشور ایران [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 93-122]
 • مسلمی، شهلا پروفایل نقش دانشجومعلمان بانو در جهت ارتقای سلامت روان در دوران شیوع پاندمی کووید 19 [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 53-84]
 • مشکوه، زهرا نیازسنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی منطقة 2 تهران [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 111-136]
 • مشکی‌باف مقدم، زهره اقدام پژوهی درباره مدیریت کلاس درس قبل و پس از کرونا [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 99-118]
 • مشهدی، حمیدرضا درآمدی به عناصر برنامه درسی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان کشور ایران [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 93-122]
 • مصلح امیردهی، هادی بررسی راهبردهای افزایش علاقه دانش آموزان به درس قرآن [دوره 1، شماره 3، 1400، صفحه 165-189]

ن

 • نادری، مریم کارورزی در تربیت معلم انگلستان و ایران [دوره 1، شماره 4، 1400، صفحه 11-31]
 • نظری، خسرو کارورزی در سنگاپور: چشم‌انداز کلی [دوره 1، شماره 2، 1399، صفحه 31-52]

و

ی

 • یوسفی سعیدآبادی، رضا تأثیر رهبری فضیلت‌گرا بر خودتوسعه‌ای معلمان با میانجیگری یادگیری سازمانی معلمان [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 119-144]