اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

حسین خنیفر

مدیریت و برنامه ریزی رئیس دانشگاه فرهنگیان

khanifarut.ac.ir
09123204279

علی باقر طاهری نیا

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه فرهنگیان

btahereniyaut.ac.ir

طاهر روشندل اربطانی

مدیریت رسانه معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان

arbataniut.ac.ir
09126473076

سید ابراهیم میر شاه جعفری

برنامه ریزی درسی استاد دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

jafariedu.ui.ac.ir

وجه اله قربانی زاده

مدیریت سیستم ها دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

vghorbanizadehgmail.com

حسن رستگارپور

تعلیم و تربیت (تکنولوژی آموزشی) دانشیار، دانشگاه خوارزمی

h_rast1yahoo.com

یداله آزادی

روان شناسی ورزش استادیار دانشگاه فرهنگیان

yadollah_azadiyahoo.com

حیدر قمری

زبان و ادبیات فارسی استادیار دانشگاه فرهنگیان

heydarghamari1gmail.com

ابوالفضل بختیاری

مدیریت آموزشی استادیار دانشگاه فرهنگیان

bakhtiari.abolfazlgmail.com

شریف کامیابی

شیمی آلی استادیار دانشگاه فرهنگیان

shkamyabi20gmail.com

مهری اعزازی

مدیریت آموزشی استادیار دانشگاه فرهنگیان

mehri_ezaziyahoo.com

لطف الله مهدوی

زیست شناسی استادیار دانشگاه فرهنگیان

lot.mahdavigmail.com

محمد پژوهش

آموزش زبان انگلیسی استادیار دانشگاه فرهنگیان

mohdpazhougmail.com

محمد تقی مبشری

علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه فرهنگیان

mt_mobasheriyahoo.com
09123875139

ولی اله نظری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی استادیار دانشگاه فرهنگیان

valiollahnazariyahoo.com
09122815468

سردبیر

اسداله خدیوی

مدیریت آموزشی استادیار دانشگاه فرهنگیان

khadiviagmail.com
09143102283

مدیر داخلی

حمیدرضا مشهدی

برنامه ریزی درسی مربی دانشگاه فرهنگیان

mashhadi.h2000gmail.com

مدیر مسئول

طاهر روشندل اربطانی

مدیریت رسانه استاد دانشگاه تهران

arbataniut.ac.ir