اصول اخلاقی انتشار مقاله

1-مقاله  ارسالی باید کار خود نویسنده/نویسندگان باشد و هرگونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.

2-مقاله های  ارسالی باید در زمینه ی تخصصی نشریه و دارای جنبه های آموزشی باشد.

3-پرهیز از ارسال همزمان مقاله به چند نشریه

4- رعایت امانت داری و ارجاع دهی مناسب