شناسایی آسیب های برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش

2 کارشناس آموزش دانشگاه فرهنگیان

چکیده

پژوهش حاضر باهدف تعیین آسیب­های برنامه درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان انجام‌شده است.این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجو معلمان، اساتید درس کارورزی و معلمان راهنما به تعداد 641 نفر می­باشد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 359 نفر تعیین شد. روش نمونه‌گیری به روش طبقه‌ای نسبتی بود. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که بر اساس دیدگاه کلاین در مورد عناصر برنامه درسی طراحی‌شده است. پرسشنامه از 48 گویه در طیف لیکرت تشکیل شده بود. روایی پرسشنامه توسط اساتید خبره تائید شد. پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده­های تحقیق از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که محتوا، ارزشیابی، فضای آموزش، گروه‌بندی دانشجویان، مواد و منابع آموزشی، اهداف، ارزشیابی، فعالیت­های یادگیری و زمان آموزش کارورزی در دانشگاه فرهنگیان دچار آسیب می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


احمدآبادی، زهرا (1392)، راهکارهایی جهت کیفیت‌بخشی آموزش عملی و تمرین معلمی در آموزش شیمی، هشتمینسمینارآموزششیمیایران، دانشکده شیمی دانشگاه سمنان.
 الماسی، حجت اله؛ زارعی زوارکی، اسماعیل؛ نیلی، محمدرضا و دلاور، علی (1396)، ارزشیابی برنامه درسی کارورزی چهاردر دانشگاه فرهنگیان بر اساس مدل ارزشیابی هدف محور تایلر، فصلنامهعلمیپژوهشیتدریس پژوهی، 5(1)، 1-24.
 تاتاری، محسن؛ تاجیک، فاطمه؛ و تاتاری، فهیمه (1395). ارزیابی و مطالعه جایگاه برنامه درسی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان،مقالات برگزیدهنخستینهمایشکشوریکارورزیپردیسشهیدبهشتیدانشگاه فرهنگیانخراسانرضوی، 2-4.
 حبیب پور، کرم و صفری، رضا (1391). راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی، تهران: متفکران.
 حجازی، اسد (1397)، واکاوی موانع پیاده­سازی موفق برنامه جدید کارورزی در دانشگاه فرهنگیان، فصلنامهنوآوری‌هایآموزشی، 67(17)، 47-70.
 زارع صفت، صادق (1396). واکاوی تجربه‌های زیسته کارورزی در دانشگاه فرهنگیان: الگوی مفهومی. دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، 5 (9)، 68-37.
 طلائی، ابراهیم و گندمی، فهیمه (1394). واکاوی "الگوی کار آموزانه تربیت‌معلم" در دانشگاه آکسفورد و ارائه دلالت‌هایی برای نظام تربیت‌معلم ایران، فصلنامهتعلیموتربیت، 124: 30-67.
 قنبری، مهدی؛ نیک‌خواه محمد و نیکبخت، بهاره (1396). آسیب‌شناسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان: یک مطالعه آمیخته. دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی، 5 (10) 64-33.
 کلاین، فرانسیس (1383). الگوهایطراحیبرنامه درسی، ترجمه محمود مهرمحمدی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.
 محمدیان، معصومه؛ صالحی عمران، ابراهیم و درزی، عذرا (1395). سیستم کارورزی دانشگاه فرهنگیان: قوت، ضعف، فرصت، تهدید. دومین همایش ملی پژوهشی‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران، 25 آذر.
 ملایی نژاد، اعظم و ذکاوتی، علی (1387). بررسی تطبیقی نظام برنامه درسی تربیت‌معلم در کشورهای انگلستان، ژاپن، فرانسه، مالزی و ایران. فصلنامهنوآوری‌هایآموزشی، 26: 35-62.
 مهرمحمدی، محمود (1392). برنامه درسی تربیت‌معلم و الگوی اجرائی مشارکتی آن؛ راهبرد تحولی برای تربیت‌معلم در ایران، دو فصلنامهنظریهوعملدربرنامهدرسی، 1(1): 5-26.
 Adler, J. D. (2012). From campus to classroom: A study of elementary teacher candidates’ pedagogical content knowledge (Doctoral dissertation, University of British Columbia).
Brown, N. (2008). Assessment in the professional experience context. Journal of University Teaching & Learning Practice5(1), 8
 Bukaliya, R. (2012). The potential benefits and challenges of internship programmes in an ODL institution: A case for the Zimbabwe Open University. International journal on new trends in education and their implications, 3(1), 118-133.
 Cannon, J. A., & Arnold, M. J. (1998). Student expectations of collegiate internship programs in business: A 10-year update. Journal of Education for Business73(4), 202-205.
 Evans, L., Abbot, I., Goodyear, R. & Pritchard, A. (1996). Is there a role for higher education in initial teacher training? A consideration of some of the main issues in the current debate. Higher Education Quarterly, 50(2), 138-155.
 Huntly, H. (2008). Teachers’ work: Beginning teachers’ conceptions of competence. The Australian Educational Researcher, 35(1): 125-145 .
 Lanier, J., & Little, J. W. (1986). Research in teacher education. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (3rd ed., pp. 527–560). New York: MacMillan.
 Tomlinson, C. A., Kaplan, S. N., Renzulli, J. S., Purcell, J., Leppien, J., & Burns, D. (2002). The parallel curriculum: A design to develop high potential and challenge high-ability learners. Corwin Press.
 Salerni, A., Sposetti, P., & Szpunar, G. (2014). Narrative writing and University Internship Program. Procedia-Social and Behavioral Sciences140, 133-137.
Sergiovanni, A. (1991). The Principal Ship: A Reflective Practice Perspective. New York: Basic Books.
Schön, D. A. (1993). Educating the reflective practitioner. San Francisco, CA: Jossey-Bass.