اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار فصلنامة تقویت روشمندی در پژوهشهای مربوط به حوزه کارورزی در تربیت معلم و کمک به رشد بیشتر و بهتر،  نقد و تولید نظریه در عرصه مذکور است و هر مقاله ای که در این زمینه باشد و به نحوی منجر به گسترش بصیرت نسبت به این حوزه شود، برای انتشار در این فصلنامه بررسی خواهد شد.