راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش مقاله

 

الف) محتوا

  • مقاله باید شامل عنوان، چکیده به زبان فارسی و انگلیسی، واژگان کلیدی، مقدمه، پیشینه، روش، نتیجه گیری و فهرست کامل منابع باشد.

ب) شکل ظاهر

  • مطالب مقاله بر یک طرف کاغذ به صورت ماشینی( در محیط word و با قلم Blutos13) تحریر شود.مقاله از 20 صفحه تایپ شده بیشتر نباشد.
  • کلمات کلیدی بین 3-5کلمه و به صورت فارسی و انگلیسی نوشته شود.
  • معادل خارجی اصطلاحات و مفاهیم علمی و غیر رایج پانوشت شود.
  • چکیده فارسی و انگلیسی مقاله در حدود 100کلمه پیوست باشد.
  • ارجاع به منابع به شیوه درون متنی یا APA است. به طور مثال، در متن مقاله پس از نقل مطالب در داخل پرانتز، نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و صفحه مورد نظر ذکر شود، مانند (حسینی، 1351: 91).شیوه نوشتن منابع به صورت زیر باشد:

             نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (سال انتشار). عنوان کتاب. مصحح یا مترجم، محل نشر: نام ناشر.

              نام خانوادگی ، نام (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان مجله، دوره،  شماره.

      اطلاعات مربوط به درجه علمی ، محل کار نویسنده( مشتمل بر نشانی دقیق پستی و شماره تلفن و آدرس الکترونیک) و زمینه های تحقیق او همراه با مقاله ارائه شود.

ج)سایر نکات

  • نویسنده(نویسندگان) در نامه ای که مقاله پیوست آن خواهد بود، اعلام کند که مقاله برای چاپ به نشریه دیگری ارسال نشده است.
  • ترتیب مقالات به ارزش علمی و یا شخصیت نویسندگاه ارتباطی ندارد.
  • مسئولیت محتوای مقالات به عهده نویسندگان است.
  • نشریه در ویراستاری، تلخیص و تنظیم مطالب آزاد است.