با عنایت به اقدام دانشگاه فرهنگیان برای راه اندازی فصلنامه« مطالعات کارورزی در تربیت معلم »  از همه‌ی استادان، پژوهشگران، منتقدان، صاحبنظران و دانشجویان در حوزة تربیت معلم دعوت می شود با فرستادن مقاله ها و آخرین یافته های پژوهشی خود به دفتر این مجله، در انتشار فصلنامه شرکت جویند و این نشریه را در دستیابی به اهداف برجسته علمی یاری دهند.

هدف از انتشار فصلنامة تقویت روشمندی در پژوهشهای مربوط به حوزه کارورزی در تربیت معلم و کمک به رشد بیشتر و بهتر،  نقد و تولید نظریه در عرصه مذکور است و هر مقاله ای که در این زمینه باشد و به نحوی منجر به گسترش بصیرت نسبت به این حوزه شود، برای انتشار در این فصلنامه بررسی خواهد شد. مقالات ارسالی باید حاصل پژوهش نویسنده در زمینه تخصصی نشریه (کارورزی در تربیت معلم) بوده و قبلاً در جایی چاپ یا همزمان به نشریه دیگری ارسال نشده باشد. نویسندگان باید از ارسال همزمان دو یا چند مقاله خودداری نمایند.