اقدام پژوهی درباره مدیریت کلاس درس قبل و پس از کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، پردیس شهید هاشمی نژاد. دانشگاه فرهنگیان. ایران. مشهد

2 گروه علوم تربیتی، پردیس شهید هاشمی‌نژاد، دانشگاه فرهنگیان، ایران، مشهد.

چکیده

کارورزی حلقه پیوند همه‌چیز در تربیت‌معلم و اقدام پژوهی ابزاری برای تفکر و بهبود حین عمل است. کلاس درس خط مقدم جبهه تعلیم‌ و تربیت است و تحقق رسالت آموزش توسط معلم باوجود مدیریت کلاسی مطلوب امکان‌پذیر است. این پژوهش در کارورزی، به روش اقدام پژوهی، باهدف بررسی و بهبود مدیریت کلاس برای رسیدن به اهداف یاددهی-یادگیری انجام شد. کارورز دانشگاه فرهنگیان، (تسهیل‌کننده درجه دوم) مشاهدات 20 جلسه کارورزی شامل 80 ساعت تعامل و ارتباط معلم و شاگردان در کلاس دوم ابتدایی، در محیط حقیقی و مجازی را به‌صورت دقیق و نکته‌سنج و با رعایت حقوق و محرمانه بودن اطلاعات که منجر به ترسیم نیم‌رخ کلاس شد را روایت کرد. این پژوهش شامل زنجیره‌ای از چرخه مارپیچی شناسایی و تبیین مسئله، برنامه‌ریزی و طراحی فعالیت‌ها، عمل، مشاهده، تفکر و بازطراحی مجدد به‌قصد حل مسئله انجام شد. یافته‌ها نشان‌داد، در فضای حقیقی و مجازی با اجرای روش‌ها و راهکارها‌ی متناسب، می‌توان کلاس را به نحو مطلوب مدیریت‌ کرد.

کلیدواژه‌ها


منابع و ماخذ

احمدی، امینه. (1394). رابطه اموزش مجازی و خلاقیت دانش آموزان در هزاره سوم. خانواده و پژوهش.
احمدی، آمنه(1394) راهنمای عملی برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت‌معلم فکور. تهران: دانشگاه فرهنگیان.
بهارلو، فاطمه.، و بهروز، فیروزه. (1398). راهکارهای عملی مدیریت کلاس درس در مدارس ابتدائی. پژوهشنامه اورمزد.
تابر، روبرت. (1391). الفبای مدیریت کلاس درس: راهبردهایی برای آموزش اثربخش. تهران: سازمان پژوهش و برنامه ریزی اموزشی.
خنیفر، حسین.، و مسلمی، ناهید. (1397). اصول و مبانی روش‌های پژوهش کیفی. تهران: نگاه دانش.
رستگار، احمد.، زارع، حسین.، سرمدی، محمدرضا.، و حسینی، فریده السادات. (1392). نگاهی تحلیلی به ادراک دانشجویان از ساختار کلاس درس و اهمال کاری تحصیلی: مطالعه تطبیقی دوره های اموزش سنتی و مجازی دانشگاه تهران. رهیافتی نو در مدیریت اموزشی.
رضاپور میرصالح، یاسر.، پور عابدینی اردکانی، محمد.، و موسوی ندوشن، سید حسین. (1395). تاثیر منبع کنترل معلم،خودکارآمدی مدیریت کلاس و نظم و و خود کارامدی در تدریس بر جو محیطی کلاس در معلمان دوره ابتدائی.
رضایی، حبیب الله.، و حقانی ، فریبا. (1394). فنون مدیریت کلاس: راهنمایی برای اداره کردن کلاس درس . آموزش در علوم پزشکی .
سراجی، فرهاد .، عطاران، محمد.، نادری، عزت الله.، و علی عسگری، مجید. (1386). طراحی برنامه درسی دانشگاه مجازی. مطالعات برنامه درسی.
شاه بیگی، فرزانه.، و نظری، سمانه. (1390). آموزش مجازی: مزایا و محدودیت ها. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد.
شاهسونی، خدیجه.، فرج الهی، مهران.، و ظریف صنایعی، ناهید.(1393). ویژگی های استاد موفق از دید دانشجویان دانشگاه های ارائه دهنده آموزش مجازی در شهر شیراز. مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی.
صفوی، امان الله. (1372). مدیریت کلاسی. فصل نامه مدیریت در اموزش و پرورش.
عالی ، آمنه.، و امین یزدی ، امیر. (1385). تاثیر ویژگی های معلم بر سبک مدیریت کلاس . فصلنامه تعلیم و تربیت ، 105.
فتحی، آذر. (1382). روش ها و فنون تدریس. دانشگاه تبریز.
قاسمی‌پویا، اقبال. (1382). اقدام پژوهی. تهران: اشاره.
قاضیان ، محمدعلی.، ستوان ، صادق.، دهدار، مجتبی.، و عالی شیر مرد ، عبدالله. (1396). بررسی جو یاگیری اثربخش بر اساس مولفه های مدیریت کلاس درس . ماهنامه شباک.
کرمی، میرحمزه.، سعیدی پور، بهمن.، سرمدی، محمدرضا.، و فرج الهی، مهران. (1398). ارائه الگوی بهینه سازی زمان بندی و کاهش هزینه ها در سیستم آموزش مجازی ( از راه دور ). رهیافتی نو در مدیریت اموزشی.
کیان، مریم. (1393). چالش های آموزش مجازی: روایت انچه در دانشگاه مجازی آموخته نمی شود. آموزش مجازی در علوم پزشکی.
مشکی باف مقدم، زهره.، چرابین، مسلم.، اکبری، احمد.، و داوودی، ع. (1398).لی رضا تدوین طرح‌واره مدیریت کلاس درس در تربیت‌معلم. نیشابور: دانشگاه آزاد اسلامی.
مشکی‌باف مقدم، زهره.، محمودزاده، مهسا.، و رزمیان فیض‌آباد، فاطمه. (1394).
آسیب‌شناسی کارورزی رشته علوم تربیتی در دانشگاه فرهنگیان مشهد. دومین کنفرانس ملی و نهمین همایش ارزیابی کیفیت نظام‌های دانشگاهی (51-42pp). تهران: دانشگاه فرهنگیان.
مشکی‌باف مقدم، زهره.، چرابین، مسلم.، اکبری، احمد.، و داوودی، علی رضا. (1398). تحلیل نشانه شناختی سکوت در مدیریت کلاس درس. پژوهش‌نامه مبانی در تعلیم و تربیت، (2)9، 84-67.
مهرمحمدی، محکود.، و همکاران. (1393). برنامه درسی، نظرگاهها، رویکردها و چشم‌اندازها. تهران.
نصیری، فهیمه. (1394). عوامل زیربنایی در استقرار نظام اموزش مجازی. پیک نور.
 Bansal, Sakshi. (2020). Impact of the COVID-19 Pandemic on Education, Rise of Online Teaching Learning Process & Effects on Health of Kids. Rise of Online Teaching Learning Process & Effects on Health of Kids.
Brown, Mark Joanthan. (2019). Teacher Perceptions Of Factors nfluencing Classroom Management Practices. University of the Western Cap.
Carr, Wilfred., & Kemmis, Stephen. (2009). Educational Action Research: Acritical Approach. In I. i. Research.. SAGE Publications Ltd.
Conway, Paul., Murphy, R., Rath, A., & Hall, K. (2009). Learning to Teach and its Implications for the Continum of Teacher Education. Teaching Council.
Duck, Lioyd. (2007). Using Sounder Foundations to help Avoid the "Why new Teacher Cry" Phenomenon. The Cleaving House, 81, 29-36.
Elliott, Joan., & Ebbutt, David. (1986). Case Studies in Teaching for Understanding. uk: CambridgeCambridge Institue of Education.
Fayne, Harriat., & Ortquist-Ahrens, L. (2006). Entry-year Teachers inside and aoutside of the Academy. College Teaching, 54, 320-323.
Henny , Youlia. (2020). Online Learning to Prevent the Spread of Pandemic Corona Virus. English Teaching Journal, 11(1).
Priyanka Singh, Niranjan. (2020). Coronavirus Pandemic impacton Global Education:A Blessing in disguise. Sustainable Humanosphere, 16(268), 68-72.
Sharma, Monit., & Arora, Smiti. (2019). Moodle in Nursing Education: a Review Article. International Journal of Science and Research (IJSR.
Wolfgang, Charles., & Glickman, Carl. (1980). Solving Discipline Problem: Strategies for Classroom Teacher Longwood Division Colege and Professional Publication.