بررسی کارورزی معلمان درکشور آذربایجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

چکیده

مقاله حاضر باهدف بررسی ساختار،  فرآیند، سازوگارو مراحل کارورزی در کشور آذربایجان به نگارش درآمده است. در این راستا، نگارنده ابتدا به بررسی تاریخی مراحل شکل‌گیری تربیت‌معلم مدرن در جمهوری آذربایجان از سال 1918  تا 2018 پرداخته است. سپس ساختار آموزش‌وپرورش فعلی و مقاطع مختلف آموزشی و همچنین روند تربیت‌معلم در این کشور به‌اختصار تشریح شده است. در ادامه شکل‌های مختلف تربیت و بالندگی حرفه‌ای معلمان موردبحث و بررسی قرارگرفته است. با توجه به هدف اصلی‌ای مقاله، نگارنده سپس به بحث کارورزی قبل از خدمت و بدو خدمت معلمان و مراحل کارورزی معلمان و پرداخته و سپس روش‌های ورزیدگی حرفه‌ای ضمن خدمت معلمان را نیز توصیف کرده است. درنهایت مزایا و معایب تربیت‌معلم و کارورزی عملی معلمان در آذربایجان برشمرده شده و نتیجه‌گیری شده است که آذربایجان جهت ارتقاء کیفیت آماده‌سازی معلمان طی برنامه‌های کارورزی خود و تائید صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان در دوره‌های پیش و بدو خدمت، لازم است اصلاحاتی اساسی را انجام دهد

کلیدواژه‌ها


 
BP sustainability reports. Downloaded from http://www.bp.com/en_az/caspian/sustainability/sustreport.html>
Guliyev, F. (2019). The Quality of Education in Azerbaijan: Problems and Prospects. Caucasus Analytical  Digest,    9, 6-10.
Gulbrandsen, L. H. & Moe, A., (2007). BP in Azerbaijan: A Test Case of the Potential and Limits of the CSR
            Agenda? Third World Quarterly, 28(4), 813–830.
Kazimzade, E., Silova, I. (2007) New paradigms and old paradoxes in civic education in Azerbaijan (Center for     Innovations in Education, Baku, Azerbaijan)/ Journal of Azerbaijani Studies, Vol.10, 2007, №2.
 
Kazimzade, E., Silova, I. Civic education developments in Azerbaijan: teacher  reflections and thoughts,http://lehigh.academia.edu/IvetaSilova/Papers/255749/Civic_Education_Developments_In_Azerbaijan_T eacher_R eflections_and_Thoughts
Kyazym-Zade, A.G (2010) Modular and credit system in training of teachers and managers. Proceedings of          the I International Conference ‘Innovation, quality education and development’, ed. AD Zamanova,             Baku.
 
Law on Education of the Azerbaijan Republic, approved by Presidential Decree № 156 of 5 September 2009,
McBride, R., Kazimzade, A. (2002) Report for teacher education consultancy. Baku Azerbaijan. Regulations of the Ministry of Education of the Azerbaijan Republic, downloaded from
 
Study on Teacher Education in Four EaP Countries: Azerbaijan. Downloaded from        https://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_9_politikalar/1_9_4_egitim_politikasi/teacherreport_en.pdf