تأثیر رهبری فضیلت‌گرا بر خودتوسعه‌ای معلمان با میانجیگری یادگیری سازمانی معلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

علوم تربیتی، مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، مازندران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر رهبری فضیلت گرا بر خود توسعه‌ای معلمان با میانجی­گری یادگیری سازمانی معلمان آموزش‌وپرورش شهرستان ساری در سال 1397 بود که روش پژوهش از نوع پژوهش­های توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری کلیه معلمان آموزش‌وپرورش شهرستان ساری (1280 نفر) بودند، حجم نمونه بر طبق جدول کرجسی و مورگان 295 نفر برآورد شد و روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای بود. ابزار اندازه­گیری پژوهش شامل کتابخانه­ای و میدانی است که شامل سه پرسشنامه استاندارد رهبری فضیلت گرا وانگ و هکت (2015)  با پایایی 93/0، ؛ پرسشنامه خود توسعه‌ای پرالت (2008) با پایایی 87/0 و پرسشنامه یادگیری سازمانی اوناگ و همکاران با پایایی۷۰ /0 بوده است. روایی پرسشنامه با نظر کارشناسان و متخصصان مورد تأیید واقع شد. تجزیه‌وتحلیل سؤالات در نرم­افزارSPSS22  مورد آزمون قرار گرفت. داده­های پژوهش با بهره­گیری از آزمون همبستگی، رگرسیون  و با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری بررسی و تحلیل گردید. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری فضیلت گرا بر خود توسعه‌ای معلمان با میانجی­گری یادگیری سازمانی معلمان آموزش‌وپرورش شهرستان ساری تأثیر داشت و شدت رابطه این همبستگی، همبستگی قوی بین متغیرها را نشان داده است که با توجه تجزیه‌وتحلیل به‌دست‌آمده می­توان نتیجه­گیری نمود که الگوی رهبری فضیلت گرا می­تواند یادگیری سازمانی را در سازمان آموزش‌وپرورش بهبود بخشد و از این طریق فرایند ابداع، تسهیم، توسعه، به­کارگیری و توزیع دانش و اطلاعات جدید را تسهیل نماید.

کلیدواژه‌ها


 اسکندری، اصغر؛ قنبری ،سیروس.(­1396). بهبود عملکرد سازمانی معلمان در پرتو رهبری فضیلت گرا با میانجیگری یادگیری سازمانی. علمی-پژوهشی،دوره 5، شماره9،صص 183-161.
حسن‌زاده تمرین، تورج؛ سفید کار، سپیده.(1393). بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، سال بیست و سوم، شماره 76، صص 155-141.
خشوعی، مهدیه سادات.(1393). نقش فضیلت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در شجاعت اخلاقی حرفه‌ای. فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، دوره 27، شماره2، پیاپی 88.
درخشان،مژگان؛زندی،خلیل.(1395). بررسی تأثیر رهبری اصیل بر فضیلت سازمانی (موردمطالعه: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان). پژوهش نامه مدیریت تحول، سال هشتم، شماره 15، صص 89-106.
ساکی، رضا؛ عصاره، علیرضا و شعبانی، روح اله. (1394). بررسی رابطه اخلاق حرفه­ای مدیران و رهبری تحولی با عملکرد شغلی معلمان در مدارس متوسطه شهرستان ملارد،. رهبری و مدیریت آموزشی، 9 (1): 50-27.
ضماهنی،مجید؛ شکاری،حمیده.(1395). مدل ساختاری سازمان فضیلت گرا در دانشگاه‌های منتخب استان یزد. فصلنامة علمی-پژوهشی مدیریت سازمان های دولتی، دوره 4، شماره 3، صص 49-62.
قنبری، سیروس؛ اسکندری، اصغر.(1396). تأثیر رهبری فضیلت گرا بر خودتوسعه ای معلمان با میانجی گری یادگیری سازمانی، مدیریت بر آموزش سازمان ها، سال ششم، شماره 1، صص 73-102.
کلانی،امین؛ ساعت چیان،وحید؛ قربانی،مهدی.(1393). پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. دوفصلنامه علمی و  پژوهش ،سال چهارم (دوازدهم پیاپی)، شماره 7، صص 118-129.
مشبکی اصفهانی، اصغر؛ رضایی،زینب.(1393). بررسی تاثیر فضیلت سازمانی و تعلق خاطر کاری بر تعهد سازمانی. فصلنامه علمی  پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول) ، سال بیست و دوم شماره 73، صص 1-23.
میر کمالی، سید محمد؛ ابراهیم دماوندی، مجید و الزامی، عصمت. (1394). بررسی رابطه سبک­های رهبری مدیران با یادگیری سازمانی در مدارس. اندیشه­های نوین تربیتی،11 (3)،صص 47-68.
Bowman, R. F. (2018). Teachers as Leaders: A Commitment to Self-Development, Academic Exchange Quarterly. 19 (1). 1-10.\
Bright, D.; Cameron, K. S., & Caza, A. (2016). The Amplifying and Buffering Effects of Virtuousness in Downsized Organizations, Journal of Business Ethics, (64), pp. 249-269.
De Araújo, M. S. G., & Lopes, P. M. P. R. (2017). Virtuous leadership, organizational commitment and individual performance. TÉKHNE - Review of Applied Management Studies, 12, 3-10.
Fraser , K. , & Hvolby , H.-H. (2014) : Effective team Working : Can Functional Flexibility act as an enhancing factor? Team Performance Management, 16,74-94.
Hejazifar, S., and  Bagheri Kani, S. H. (2012). Pivotal virtues in virtue-oriented organizations, Islam and management research, 1(3), pp. 117-143.
Hermann  F, Alexander  K ,Gerald  M, Daniela  W. (2017). Learning Orientation of SMEs and Its Impact on Firm Performance . Journal of Marketing Development and Competitiveness vol. 6(3) 2017.
Kurland h , etal. (2014).  Leadership style and organizational learning the mediate effect of school vision . Journal of educational administration , No 48. Pp: 7-30.
Orvis, K. A. (2011). Supervisory performance feedback as a catalyst for high quality employee self-development. Unpublished doctoraldissertation, George Mason University.
Pearce, C. L., and Csikszentmihalyi, M. (2014). Virtuous leadership revisited: the case of Hüsnü Özyeğin of FIBA Holding, Journal ofManagement, Spirituality and Religion, 11(3), pp. 196-207.
Putter, S. E. (2012). Leaders in the nonprofit sector: leader and organizational level predictors of leader engagement in selfdevelopment activities. Unpublished doctoral dissertation, ColoradoState University.
Shu hsien liao, Chi  Chuan Wu. (2015). System perspective of knowledgemanagement organizational learning and organization innovation. Expert systems with application, Vol37. PP: 1096-1103.
Thun, B., and Kelloway, E. K. (2016). Virtuous Leaders: Assessing Character Strengths in the Workplace. Canadian Journal of Administrative Sciences, 28, pp. 270–283.
Wang, G., and Hackett, R. D. (2018). Conceptualization and Measurement of Virtuous Leadership: Doing Well by Doing Good. Journal of Business Ethics, pp. 1-25.
Zamahani M, Ahmadi S AA, Sarlak M A,Shekari H. (2013). Virtuous organization: A structural equation modeling approach. Management Science Letters. 2013; 3: 647–54.