ارزیابی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی ازنظر میزان توجه به مؤلفه‌های مهارت‌های زندگی بر اساس تکنیک آنتروپی‌شانون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شهرک اندیشه انتهای کارگر اول ساختمان کسری طبقه 3

2 دانشیارگروه آموزشی علوم تربیتی آموزش و پرورشک ودکان استثنایی دانشگاه سمنان ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

چکیده

امروزه علی‌رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه‌های زندگی، بسیاری از افراد در رویارویی با مسائل زندگی فاقد توانایی‌های لازم و اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجه با مسائل و مشکلات زندگی روزمره و مقتضیات آن آسیب‌پذیر نموده است. مهارت‌های زندگی، مهارت‌هایی هستند که برای افزایش توانایی‌های روانی – اجتماعی افراد آموزش داده می‌شوند و فرد را قادر می‌سازند که به‌طور مؤثر با مقتضیات و کشمکش‌های زندگی روبه‌رو شود.هدف پژوهش حاضر نیز بررسی میزان توجه کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی به مؤلفه­های مهارت زندگی هست.از روش تحلیل محتوای کمی آنتروپی‌شان برای تحلیل محتوای کتاب استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که به‌تمامی مؤلفه­های  مهارت زندگی در کتاب تعلیمات اجتماعی توجه گردیده است .از بین این مؤلفه­ها ،بیش‌ترین مقدار مربوط به مهارت تفکر خلاق (17.7 درصد) و با ضریب اهمیت 0.504و کم­ترین مقدار مربوط به مهارت تصمیم‌گیری (404درصد )  و ضریب اهمیت 0.052می‌باشد. بنابراین لازم است تدابیری جهت پرورش مؤلفه­هایی با فراوانی پایین در دانش آموزان اندیشه شود.

کلیدواژه‌ها


 براهویی،بهزاد ؛ عارفی، محبوبه  و محمدی چابکی،رضا(1395). مهارت‌های زندگی در برنامه درسی مقطع دبستان: ضرورت و بایست ها. اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران.قم،25 خرداد.
ادیب، یوسف و فردانش، هاشم (1382 ).مهارت‌های زندگی موردنیاز دانش آموزان مقطع راهنمایی. نشریه دانشور، 10(3)، 40-21.
ایلخان، فاطمه (1397). تحلیل برنامه درسی ازنظر پرداختن به مهارت‌های زندگی در کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی. اولین همایش ملی واولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
حجت پناه ،شیوا و گلچین نیا، زهرا (1390). تبیین ضرورت آموزش مهارت‌های زندگی در مدارس. اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404.تهران ،8آبان.
راد فر،شکوفه و حمیدی،فریده (1387). راهنمای آموزش مهارت‌های زندگی.تهران: پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان.
سپاه منصور، مژگان (1386) . تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر انگیزه‌ی پیشرفت، خود احترامی و سازگاری اجتماعی. اندیشه و رفتار، زمستان، 6 : 85-93.
ولی زاده، علیرضا (1381 ).آموزش مهارت‌های زندگی. مجله اطلاعات علمی، 17(5)، 34.
قاسمی فرد،احمد ؛پور کوهستانی،محمدقلی و عابدینی آکردی،محمد(1394). کنفرانس ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب‌های اجتماعی ایران، تهران - انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و مرکز مطالعات و تحقیقات،8 دی.
عمومی اسرمی،احسان؛نوری چوکلایی،محمد و نورانی رودپشتی،سعید(1394). سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی. تهران - تحقیقات اسلامی سروش مرتضوی, مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار،  ۱۵ دی.
پیشگیری اولیه از اعتیاد و رفتار­های پرخطر(1395).کتاب معلم (راهنمای تدریس) دوره ابتدایی، وزارت آموزش‌وپرورش، تهران :سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزشی .
Botvin, G. J., & Kantoor, W. (2007). Preventing alcohol and tobacco use through life skills training. Journal of Alcohol Research & Health, 24 (4), 8-25.   
Hatfield, A. (2002). Family education: Theory and practice. San Francisco: Jossey–Bas.-Kingsnorth, S, Healy, H, Macarthur, C (2007). Preparing for Adulthood: A systematic review of Life skill programs for youth with physical disabilities. Journal of Adolescent Heath; 41: 323-332.
Wichroski, A. (1995). Preliminary analysis of family life Skill Program. Presented at the national association for welfare research and statistics annual workshop‚ Cleveland‚ Ohio: August ‚ 12.
Ragamayi, M. P., & Babu, J. (2020). Civic Responsibility and Life Skills of School Children. Studies in Indian Place Names, 40(70), 184-195.
Cronin, L., Marchant, D., Johnson, L., Huntley, E., Kosteli, M. C., Varga, J., & Ellison, P. (2020). Life skills development in physical education: A self-determination theory-based investigation across the school term. Psychology of Sport and Exercise, 101711.
Prajapati, R., Sharma, B., & Sharma, D. (2017). Significance of life skills education. Contemporary Issues in Education Research (CIER)10(1), 1-6.