بررسی محتوا و نحوه یادگیری درس کارورزی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی محتوا و نحوه یادگیری درس کارورزی دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی اردبیل از دیدگاه دانشجو معلمان و اساتید پرداخته است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. نمونه­ی آماری دانشجویان به تعداد 103 نفر به شیوه­ی نمونه­گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد و نمونه­ی آماری اساتید به روش تصادفی ساده و به تعداد 11 نفر انتخاب شد. به‌منظور گردآوری داده­ها از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روش آماری مورداستفاده در این پژوهش آزمون تی است. نتایج آماری نشان می‌دهد که بین عناصر محتوا و نحوه یادگیری درس کارورزی از دیدگاه اساتید و دانشجویان تفاوت معناداری وجود دارد. لذا با 095/0 اطمینان می‌توان گفت بین میانگین نمرات دو گروه دانشجویان با اساتید تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به نمرات تفاوت میانگین‌ها، در کل امتیاز کل اساتید از دانشجویان بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


حبیب زاده، شیرین دخت (1393). کندوکاو نحوه اجرای طرح جدید کارورزی، آموزش نامه دانشگاه فرهنگیان، ویژه‌نامه کارورزی، سال اول، شماره 4.
حسینی، سعید (1391). راهنمای کارورزی و کار عملی در سازمان‌ها. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
خروشی، پوران (1395). چهارچوب نظری آموزش کارورزی مبتنی بر رویکرد ساخت و ساز گرایی، مجموعه مقالات دومین همایش ملی تربیت‌معلم 56-41.
دهقانی محمد، تراب میاندوآب امیر، حبیبی چناران سوگند، حیوی حقیقی محمدحسین، میر ابوطالبی نرجس (1399). طراحی محتوی آموزشی درس کارآموزی رشته فناوری اطلاعات سلامت. راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی. ۷ (۱): ۲۶-۴۰.
رؤوف، علی (1394). تربیت‌معلم و کارورزی. انتشارات روان.
رحیمی، محمد (1374). بررسی آموزش زبان انگلیسی در مدارس متوسطه: طرح تحقیقاتی استان اصفهان.
ریاحی نیا، نصرت و عاصمی، عاطفه (1394). کارآموزی در کتابداری و اطلاع‌رسانی. تهران: انتشارات کتابدار.
سعیدنیا، وحیده (1389). ارزشیابی برنامه درسی رشته علوم تربیتی در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس نظرات اساتید و دانشجویان با استفاده از عناصر برنامه درسی فرانسیس کلاین. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز.
عبدالهی، حسین (1389). تحلیل وضعیت اجرای برنامه کارورزی مدیریت در سازمان های آموزش. فصلنامه تعلیم وتربیت. شماره 101. ص 85-86.
مختاری معمار، حسین (1382). کارورزی و نقش آن در آموزش کتاب داری واطلاع رسانی. مجله کتابداری. ش 40. ص 83-101.
منفرد، نوذر (1386). بررسی عوامل موثربر اجرای موفقیت آمیز کارورزی دانش آموزان کارورزی: فصلنامه آموزش و سازندگی. شماره چهار. ص 9.
مهرمحمدی، محمود. (1393). برنامه درسی، نظرگاه‌ها، چشم‌انداز‌ها و دیدگاه‌ها. تهران: انتشارات سمت و آستان قدس رضوی.
میرزایبگی، علی (1380). برنامه ریزی درسی و طرح در آموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی، تهران: یسطرون.
Abedini S, Abedini S, Aghamolaei T,Jamhirzade A, Kamjo A. (2008). Problems in clinical training of nursing and midwifery Students Viewpoints in Hormozgan University of Medical Sciences. Journal of Hurmozgan Medicen. 12(4): 249-253.
Aein F, Alhani F, Anoosheh M. (2009). The experiences of nursing students, instructors, and hospital administrators of nursing clerk ship. Iranian Journal of Medical Education...9(3): 191-199.
Avizhgan M, Omid A, Dehghani M,Esmaeili A, Asilian A, Akhlaghi MR, Nasr P, Hosseini M, Ashourioun V. (2011). Determining minimum skill achievements in advanced clinical Clerkship (externship) in school of medicine using logbooks. Iranian journal of medical education.15;10(5):543-51...
Bukaliya, R. (2012). The potential benefits and challenges of internship programs in an ODL institution: a case study for the Zimbabwe University. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 3 (1), 119-133.
Janson and Brockman, L. (2007). Inrods nebraka- western iowa affiliate internship program effectiveness university of nebraka at omaha: www.mpa. unomaha. edu/ studentwork. Php.
Richter, D. Kunter, M. Klusmann, U. Lüdtke, O. & Baumert, J. (2011). Professional development across the teaching career. Teaching & Teacher education, 27 (1): 116-126.
Salerni, Anna. Sposetti, Patrizia. and Szpunar, Giordana. (2013). Narrative writing and University Internship Program. Procedia - Social and Behavioral Sciences 140 (2014), 133 – 137.
Schmud, Karl G. (1986). Internship as coutinuing education for librarians". australian academic and recearch libraries, Vol 17, No.4(Dec 1986): 186-194.
Tabrizi J, Janati A, Hamzei Z, NarimaniMR. (2010). Improving Summative Evaluation of Clerkship for Health Services Management Students in Tabriz Faculty of Health and Nutrition, Using OSFE.Hospital Journal. 1-80.