تحلیل روایی گزارشات کارورزی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان با تاکید براثرات برنامه درسی پنهان در آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد.

چکیده

       هدف مقاله شناسایی برخی ابعادِ پنهان برنامه­ی درسی کارورزی دانشگاه فرهنگیان است. جامعه مورد مطالعه، گزارشات روایت شده دانشجویان در  درس کارورزی 1 در سال تحصیلی 98-97 در پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد است. حجم نمونه مورد بررسی تعداد 60 گزارش مشاهده کلاس درس از بین 600 گزارشی است که دانشجویان در طول یک ترم نوشته بودند و از بین آن ها  به صورت تصادفی انتخاب شدند. روش پژوهش مورد استفاده، تحلیل روایی است و با کمک تحلیل روایت­ها و کدگذاری مضامین، مقولات اصلی استخراج و سپس تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که موارد پنهان برنامه درسی کارورزی در گزارشات کارورزی 1 مستتر است که اساتید راهنما باید به نحو مطلوب دانشجویان را راهنمایی کنند تا تحت تاثیر نکات منفی برنامه پنهان قرار نگیرند. چند پیشنهاد ارائه شد از جمله: ارتباط استاد راهنما و معلم راهنما در کارورزی بیشتر شود و همچنین مدارس تجربی در کنار دانشگاه جهت گذراندن درس کارورزی تاسیس شود.

کلیدواژه‌ها