آماده سازی معلمان و پیشرفت حرفه‌ای آنان در مراکز تربیت معلم با توجه به چالش‌های آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان، تهران

چکیده

معلمان به عنوان یکی از عوامل مؤثر در روند آموزشی، نقش مهمی در ایجاد تمدن‌ها دارند، زیرا یادگیرنده از طریق تعامل با او تجربیات، دانش، نگرش و ارزش‌ها را بدست می‌آورد. موضوع آمادگی و تربیت معلمان، مورد توجه بسیاری از اهالی آموزش و پرورش است وآمادگی و پیشرفت حرفه‌ای آنان یکی از اصول اساسی در بهبود آموزش محسوب می‌شود. این امر به دلیل اهمیت زیاد درخور توجه است و توسعه حرفه‌ای اصلی‌ترین نکته برای دستیابی به مهارت‌های حرفه‌ای برای دانشجومعلمان است. این مطالعه با هدف شناسایی زمینه­های آمادگی دانشجومعلمان و پیشرفت حرفه‌ای آنان انجام می‌شود که یک تحقیق کاربردی با روش توصیفی- تحلیلی است و از طریق محورهای زیر انجام می­شود: روندهای بین­المللی معاصر در مورد سیاست پذیرش دانشجومعلمان در مراکز تربیت معلم. روندهای اخیر در ادغام آمادگی معلمان پیش از خدمت و پیشرفت حرفه‌ای آنان. روندهای اخیر در سیستم مطالعه و برنامه‌ها در مراکز تربیت معلم.گرایش‌های مدرن برای برنامه‌های کارورزی و برنامه‌های آموزش ضمن خدمت معلمان. این مطالعه نشان­دهنده علاقۀ روزافزون کشورهای توسعه­یافته و در حال توسعه به روندهای مدرن در زمینه آمادگی معلمان و پیشرفت حرفه­ای آنان است و نتیجه گرفته شد که آماده­سازی معلمان یک روند مداوم است که شامل آماده­سازی قبل از خدمت و آموزش‌های ضمن خدمت است و به این نتیجه رسیدیم که در باید در مراکز برنامه‏ای برای فعالیت دانشجومعلمان پیش‏بینی شود تا بیاموزند که چگونه یاد بگیرند و چگونه یادگیری خود را سازماندهی‏ کنند.

کلیدواژه‌ها