درآمدی به عناصر برنامه درسی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان کشور ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه معارف، ، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی،، دانشگاه فرهنگیان،تهران ، ایران

چکیده

       هدف از این جستار بررسی برنامه کارورزی در دانشگاه فرهنگیان ایران است. در واقع این جستار به برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان از منظر عناصر برنامه درسی (هدف، محتوا، ارائه و ارزشیابی) پرداخته شده است. روش این جستار توصیفی تحلیلی و در واقع تجزیه و تحلیل شیوه ارائه برنامه کارورزی در دانشگاه فرهنگیان است. نتایج این جستار نشانگر آن است که  این درس در دانشگاه فرهنگیان در طول چهار ترم و در قالب چهار درس دو واحدی ارائه می گردد. میزان ساعت ارائه این دروس 512 ساعت است که بخش زیادی از آن شامل حضور دانشجویان در مدرسه و کسب تجارب عملی می گردد. این برنامه با تأکید بر مشاهده تأملی، روایت‌نگاری و واکاوی‌تجربیات به عنوان عناصر سازنده/ شکل‌دهنده عمل فکورانه و با بهره گیری از ابزارهای سه‌گانه کنش‌پژوهی فردی، درس‌پژوهی و خودکاوی روایتی به عنوان روش‌های مورد تأکید در برنامه تربیت معلم فکور اجرا می گردد. بهره‌گیری از مبانی نظری/ تکنیک‌ها و فنون در برنامه کارورزی به منظور دست‌یابی دانشجو معلم به یک نگاه همه‌جانبه و غنا بخشیدن به تصمیمات اتخاذ شده در ابعاد برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش‌آموزان در برنامه کارورزی پیش بینی شده است و در طول برنامه کارورزی دانشجو معلم فرصت کسب تجربه برای درک عمل اثربخش، تأمل بر روی آن به منظور پذیرش مسئولیت حرفه‏ای را کسب می‌نماید.

کلیدواژه‌ها