پروفایل نقش دانشجومعلمان بانو در جهت ارتقای سلامت روان در دوران شیوع پاندمی کووید 19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی روانشناسی سلامت، مسئول مرکز مشاوره پردیس شهید هاشمی نژاد دانشگاه فرهنگیان

2 گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان مشهد، ایران

3 دانشجوی مقطع کارشناسی رشته علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد

چکیده

امروزه از مهم‌ترین مسائل زندگی بشر، سلامت روان و شناخت شیوه‌ی دستیابی به آن است که پاندمی کووید 19، به شدت آن را تحت تاثیر قرار داده است. پژوهش حاضر با هدف بازنمایی نقش دانشجومعلمان بانوی دانشگاه فرهنگیان مشهد، در جهت ارتقای سلامت روان در دوران شیوع پاندمی کووید 19 انجام شد. این پژوهش از نوع تحقیقات کیفی و روش آن، تحلیل محتوای استنباطی به شیوه‌ی استقرایی بود که کدهای آزاد استخراج و نهایتا تم‌های نهایی انتزاع گردید. جامعه‌ی پژوهش، دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان، پردیس شهید هاشمی نژاد و نمونه شامل 20 دانشجومعلم که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب گردید. یافته‌ها از طریق ابزار مصاحبه از نوع نیمه ساختاریافته، گردآوری شد. پرسش‌های مصاحبه بر مبنای مولفه‌های سلامت روان الیس و تودور (1996)، زیر نظر صاحب­نظران روانشناسی و برنامه‌ریزی درسی تهیه گردید. نتایج حاکی از نقش مؤثر دانشجومعلمان بانو در توسعه‌ی روحیه‌ی ورزش و تحرک جسمی، ایجاد فضای شاد و سرگرم­کننده، امیدبخشی و افزایش انگیزه، تقویت روحیه‌ی تقرب و توکل به خدا، ترویج فرهنگ صحیح استفاده از فضای مجازی، هدایت در زمینه‌ی پیشگیری از بیماری کرونا، تقویت ارتباطات مجازی و محدودیت ارتباطات حضوری، توسعه‌ی توانمندی‌های روحی، نقش آموزشی محتوای درسی در منزل بود.

کلیدواژه‌ها