تحلیل نقّادانه‌ی سرفصل‌ دروس کارورزی گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان از منظر اهداف و راهبردهای یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی ، گروه علوم تربیتی ، پردیس شهید مدرس سنندج، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، سنندج، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقادانۀ سرفصل دروس کارورزی دانشگاه فرهنگیان از منظر اهداف و راهبردهای یادگیری صورت گرفت. برای دست‌یابی به این هدف، از روش‌های پژوهش توصیفی-تحلیلی و بررسی انتقادی استفاده شد. جامعۀ پژوهش، سرفصل دروس کارورزی یک تا چهار دانشگاه فرهنگیان در سال تحصلی 1400-1401 بود که به عنوان نمونه نیز انتخاب شد. یافته‌های این پژوهش در دو گام صورت پذیرفت: در گام نخست، با کمک روش توصیفی-تحلیلی کلّ سرفصل دروس کارورزی، مورد مطالعه قرار گرفت و در گام دوم، با بهره‌گیری از بررسی انتقادی، بخش‌های: فرصت‌های یادگیری؛ تکالیف عملکردی؛ راهبردهای یادگیری؛ منابع آموزشی و راهبردهای ارزشیابی مورد نقادی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از این بود که نقاط قوت این سرفصل‌ها به طور کلّی هشت مورد است که از این جمله می‌توان به مواردی مانند: اتّخاذ رویکرد تربیت معلّم فکّور، آشنایی دانشجومعلّمان با مشکلات مدرسه و گسترش دیدگاه دانشجومعلِمان اشاره کرد. در میان نقاط ضعفی که سرفصل‌های کارورزی‌های یک تا چهار دارند، بیشترین مورد مربوط به فرصت‌های یادگیری و محتوا است. از جمله نقاط ضعف دیگر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: عدم توجّه به غیرحضوری شدن مدارس، کمبود زمان جهت فراگیری مهارت‌های عملی تدریس، عدم هماهنگی بین فعّالیت‌ها با آموخته‌های دانشگاهی، عدم معرفی منابع مناسب و کافی، دور از واقعیت بودن راهبردهای ارزشیابی، عدم دریافت بازخورد از سوی استادان راهنما و عدم بهره‌وری راهبردهای یادگیری.

کلیدواژه‌ها