نیازسنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی منطقة 2 تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی برنامه ریزی درسی

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه امین

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر نیازسنجی آموزش ضمن خدمت معلمان مدارس ابتدایی منطقه 2 شهر تهران است. جامعة آماری پژوهش شامل 15 نفر از معلمان صاحب­نظر و باتجربه در منطقه 2 آموزش و پرورش شهر تهران بوده که با روش نمونه­گیری هدفمند جهت انجام مصاحبه نیمه­ساختاریافته انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای تعیین نیازهای معلمان جهت آموزش ضمن خدمت، به بررسی و مطالعه مبانی نظری و تجارب سایر کشورها و مصاحبه با معلمان صاحب­نظر و با تجربه پرداخته شده است. جهت اعتباریابی نتایج پژوهش سه فعالیت صورت گرفت. الف) مرور همتا، ب) اعتباریابی یا بازبینی توسط مصاحبه­شوندگان، ج) جهت بررسی انتقال­پذیری یافته­ها که با کاربردپذیری یافته­های پژوهش ارتباط دارد. برای تحلیل داده­های حاصل از مصاحبه از روش کدگذاری نظری استفاده شده است. هم­چنین از روش­های آمار توصیفی به منظور تحلیل داده­های حاصل از پرسش­نامه بهره گرفته شده است؛ که با استفاده از نرم­افزار آماری 21 spss به صورت (فراوانی، فراوانی درصدی) بیان شده است. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که نیازهای آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدایی منطقه 2 آموزش و پرورش شهر تهران در سه سطح عمومی (مانند: آموزش زبان انگلیسی، مهارت­های کامپیوتر، مهارت حل تضاد کار و خانواده، مدیریت مالی و...)، حرفه­ای (مانند: مهارت تدریس به شیوه­های نوین، آموزش اقدام­پژوهی و درس­پژوهی، آموزش استفاده از ابزارهای هوشمند آموزشی، چگونگی انجام ارزشیابی توصیفی و...) و سازمانی (مانند: شناخت نظام پاداش­دهی، آشنایی با حقوق معلمی، آشنایی با قوانین سازمان آموزش و پرورش و...) شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات